Search
Close this search box.

Dr. Philippe Guettier trực tiếp hướng dẫn các học sinh của trường Ecole Boule & Billes Thảo Điền cách chải răng đúng và giải thích tầm quan trọng của chăm sóc vệ sinh răng miệng.

starlight-dental-Ecole-Boule-Billes

starlight-dental-Ecole-Boule-Billes

starlight-dental-Ecole-Boule-Billes

starlight-dental-Ecole-Boule-Billes

starlight-dental-Ecole-Boule-Billes

starlight-dental-Ecole-Boule-Billes

starlight-dental-Ecole-Boule-Billes

starlight-dental-Ecole-Boule-Billes

starlight-dental-Ecole-Boule-Billes